Jelenlegi helyWorld Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)

SnowShow 2012
SnowShow 2012
World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
Novák József: Jégbefagyva
Novák József: Jégbefagyva
Fridge Fesztivál 2011. (Badzoli)
Fridge Fesztivál 2011. (Badzoli)
World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
Fridge Fesztivál 2011. (Badzoli)
Fridge Fesztivál 2011. (Badzoli)

Research Camp 2011. XI. Kaprun (pephoto.hu)
Research Camp 2011. XI. Kaprun (pephoto.hu)

World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
World Snow Day 2013. (Karádi Badzoli képe)
Mátraszentistván 2012. február
Mátraszentistván 2012. február
Melegné Andrea: Madártávlat
Melegné Andrea: Madártávlat